Guild Blazon-to-be West Kingdom Cookerie Guild
Competitions Events Resources Writings
Competitions Home
Current Competitions
Wooden Spoon Competition History
Silver Spoon Competition History
Copper Spoon Competition History
Silver Ulu Competition History
Other Competions

Wooden Spoon Competition History

This list came from the West Kingdom history site, reformatted & augmented. If you have corrections, more information or documentation about these competitions please let me know. If you would like to make your documentation available, it would be very helpful to new cooks and old.

It would be interesting to have a list of the Wooden Spoon Ministers, too.

AS Date Event Theme Entrants
na na na na Ingrid the Fair
na na na na William the Lucky
VI 5/29/1971 na na Rima of Rockridge
VI 6/19/1971 na na Sharon the Meek
VI 7/31/1971

na

na Dorothea of Caer-Myrddin (aka Dorothea of Paravel)
VI 8/16/1971 na na Alania [of the Mists]
VI 1/8/1972 na na Verena of Laurelin
VII 3/26/1972 na na Giesele Hildegaard of the Mystic Dragon (aka Giesele Hildegaard)
VII 3/26/1972 na na Johanna von Griffenhurst
VII 5/6/1972 na na Joan of Sea Keep
VII 6/17/1972 na na Sterling of Toad Hall (aka Sterling of Bufo, Sterling Beast Tamer)
VII 7/29/1972 na na Dorthea the Unsure
VII 10/22/1972 na na Dorothea of Caer-Myrddin (aka Dorothea of Paravel)
VII 3/24/1973 na na Aaron the Mighty (aka Aaron of Toad Hall)
VIII 6/23/1973 na na Dorcas Dorcadas
VIII 3/30/1974 na na Raymond the Mild
IX 5/5/1974 na na Annette of Faire Monte
IX 6/22/1974 na na Geraldine of Toad Hall
IX 8/21/1974 na na Verena of Laurelin
IX 9/21/1974 na na James Greyhelm
IX 1/4/1975 na na Verena of Laurelin
X 6/21/1975 na na Sumer Redmaene (aka Ardys an Dearg)
X 8/1/1975 na na Natalya de Foix (aka Fiona Gregorovna, Fiona MacGregor, Natalya Gregor of Shadowhyrst)
X 9/28/1975 na na Annette of Faire Monte
X 3/20/1976 na na Serhana-Grey of Ravenshold
XI 5/2/1976 na na Kevin Peregrynne
XI 5/2/1976 na na Patrice du Coeur Fidel
XI 6/19/1976 na na Katyana Amaralnaya (aka Katiana Amaralnaya)
XI 8/1/1976 na na Adrienne of Toledo (aka Adrienne de Toledo)
XI 9/1/1976 na na Mark von dem Falkensfenn
XI 3/1/1977 na na Aelfwynn Gyrthesdohtor (aka Elwyn Greystar)
XI 4/24/1977 na na April Alys O'Dale (aka April of the Dales)
XI 4/24/1977 na na Tadhg
XII 7/31/1977 na na Yolanda del Campo de Cerdana
XII 9/25/1977 na na Darian de Loo
XII 1/1/1978 na na Deporodh of Rannoch
XII 3/18/1978 na na Ellen Cross Quills
XII 4/30/1978 na na Shirin of the Moors
XIII 6/19/1978 na na Deporodh of Rannoch
XIII 6/24/1978 na na April Alys O'Dale (aka April of the Dales)
XIII 8/19/1978 na na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XIII 10/7/1978 na na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XIII 1/6/1979 na na Elaine of Gad
XIII 3/24/1979 na na Aelfwynn Gyrthesdohtor (aka Elwyn Greystar)
XIII 3/28/1979 na na Helyne Brownberry (aka Helen Brownberry)
XIV 6/1/1979 na na Tangwystyl verch Morgant Glasvryn (aka Keridwen ferch Morgan Glasfryn, Keridwen o'r Mynydd Gwrdd)
XIV 8/1/1979 na na Eilis ni Roibeard O'Boirne (aka Eilis O'Boirne)
XIV 8/1/1979 na na Nicorlynn of Caer Wydyr
XIV 8/27/1979 na na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XIV 10/1/1979 na na Astrid of Hawk Ridge
XIV 1/1/1980 na na James the Fisher
XIV 3/22/1980 na na Aelfwynn Gyrthesdohtor (aka Elwyn Greystar)
XIV 3/22/1980 na na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XV 6/1/1980 na na Sharane de Kondrak
XV 8/1/1980 na na Trista de Cordoba
XV 10/1/1980 na na Matsumori Naosuki (aka Ijetsu Toronaga)
XV 1/1/1981 na na Aryana Silknfyre (aka Arianna Silkenfyre)
XV 3/2/1981 na na Daniel Shadygrove
XVI 5/1/1981 na na Ambrosia de Andalucia
XVI 6/1/1981 na na Marcia of Jarrow Motte
XVI 8/1/1981 na na Merewyn de Lyonesse
XVI 1/1/1982 na na Aislinn Gildara Breemore
XVI 1/1/1982 na na Raven Acshild of Starsend
XVI 3/1/1982 na na Linda of Collinswood
XVII 5/1/1982 na na Robert of Dunharrow
XVII 6/1/1982 na na Anne of Bradford
XVII 8/21/1982 na na Gwendwyn the Silent
XVII 10/1/1982 na na Dierdriana of the Misty Isles
XVII 3/1/1983 na na Greid of the Wastes
XVIII 5/1/1983 na na Chaird O'Helen
XVIII 6/1/1983 na na Gwennan Half Priest
XVIII 8/1/1983 na na Linda of Collinswood
XVIII 10/1/1983 na na Ellen Merryvine
XIX 8/1/1984 na na Rowan Perigrynne
XXI 6/1/1986 na na Eveline of Shoreham
XXII 6/25/1987 na na Mari of Havenhome
XXII 10/3/1987 na na Dorthea Eulenfreund
XXIII 6/19/1988 na na Elspeth of Seal Cove
XXIII 8/27/1988 na na Berengaria de Montfort of Carcassonne (aka Antadina Exeter du Nordlac)
XXIII 10/2/1988 na na Gregory of Grand Sea
XXIII 3/18/1989 na na Ella Gajewi (aka Ella Gajewi von Pommern)
XXIII 4/29/1989 na na Kathrine of Bristol
XXIII 4/30/1989 na na Gwynaeth de Sancta Maria de Petra Fertilis
XXIV 3/18/1990 March Crown na K'Alan Tauwen (aka K'Alan Taurwen)
XXIV 4/28/1990 beltane na Berengaria de Montfort of Carcassonne (aka Antadina Exeter du Nordlac)
XXV 8/25/1990 Purgatorio na Berengaria de Montfort of Carcassonne (aka Antadina Exeter du Nordlac)
XXV 10/6/1990 October Crown na Filippa Ginevra Francesca di Lucignano (aka Phillippa de Lusignan, Phillipa de Vent Barre)
XXV 3/16/1991 March Crown na Isolea di Bari (aka Isela de Bari, Isela di Bari)
XXV 4/27/1991 Beltane na Anne of Cleavages
XXVI 5/4/1991 Beltane na Peredur ap Tristan (aka Peredur Maedrus ap Tristan)
XXVI 6/22/1991 June Crown na Antara of Leeds
XXVI 3/21/1992 March Crown na Aelfwynn de Montfort of Tweoneam (aka Alfwin de Montfort of Twoneam)
XXVI 3/21/1992 March Crown na Siobhn n hEodhusa
XXVI 3/21/1992 March Crown na Tyne of Lostwithiel
XXVII 5/2/1992 Beltane na Juturna di Parma (aka Juturna the Musical, Iuturna the Musical)
XXVII 1/9/1993 12th Night na Gwenllian Rhiannon of Dragon Keep (aka Gwenhillian Rhiannon of Dragonkeep)
XXVII 3/20/1993 March Crown na Peredur ap Tristan (aka Peredur Maedrus ap Tristan)
XXVIII 6/20/1993 June Crown na Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XXVIII 8/22/1993 Purgatorio na Peredur ap Tristan (aka Peredur Maedrus ap Tristan)
XXVIII 10/2/1993 October Crown na Ellis Drake
XXVIII 10/2/1993 October Crown na Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XXIX 6/18/1994 June Crown na Tireachan MacPherson
XXIX 10/1/1994 October Crown na Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XXIX 3/18/1995 March Crown na Siobhan Medhbh O'Roarke
XXX 6/17/1995 June Crown na Siobhan Medhbh O'Roarke
XXX 8/19/1995 Purgatorio na Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XXX 1/6/1996 12th Night na Cristin ferch Ieuan Cuffin (aka Cristin ferch Even Cuffin)
XXXI 6/22/1996 June Crown na Siobhan Medhbh O'Roarke
XXXI 8/24/1996 Purgatorio na Eileen Kathryn of Hareswood (aka Eileen Kathryn Brent )
XXXI 10/5/1996 October Crown na Sharla Hasdy
XXXI 1/4/1997 12th Night na Rowan Celia FitzMarvin (aka Rowan the Capricious, Rowlan the Capricious)
XXXII 5/3/1997 Beltane na Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XXXII 5/25/1997 June Crown na Rowan Celia FitzMarvin (aka Rowan the Capricious, Rowlan the Capricious)
XXXII 8/23/1997 Purgatorio na Rowan Celia FitzMarvin (aka Rowan the Capricious, Rowlan the Capricious)
XXXII 10/3/1997 October Crown na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XXXII 1/3/1998 12th Night Cookoff: Gingerbread Katira al-Maghrebiyya (aka Kay the Innocent of Bel Anjou) - Gingerbread
XXXII 3/21/1998 March Crown na Euriol of Lothian
XXXIII 5/3/1998 Beltane na Peyre de Barat
XXXIII 6/21/1998 June Crown na Euriol of Lothian
XXXIII 8/29/1998 Purgatorio Fruit Dessert/Main Course
Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
Katira al-Maghrebiyya (aka Kay the Innocent of Bel Anjou) - Pomesmoille
XXXIII 3/20/1999 March Crown na
Angelica of Bohemia (aka Angelika of Bohemia)
Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXIV 5/2/1999 Beltane Subtlety in honor of our "King"
Angelica of Bohemia (aka Angelika of Bohemia)
Katira al-Maghrebiyya (aka Kay the Innocent of Bel Anjou) - Garlic Cupcakes
XXXIV 6/19/1999 June Crown na Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grn der Spitzenklppler)
XXXIV 1/8/2000 12th Night Candied Fruit Katira al-Maghrebiyya (aka Kay the Innocent of Bel Anjou) - Candied Orange Peel
XXXIV 3/25/2000 March Crown na Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXV 6/25/2000 June Crown na Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXV 9/30/2000 October Crown na Anna Loria (aka Anne of Loria)
XXXV 1/6/2001 12th Night na Erasmus von Spielburg (aka Erasmus of Wolfshold)
XXXV 3/25/2001 March Crown na Brian FitzWilliam of Glastonbury (aka Brion of Glastonbury)
XXXV 4/29/2001 Beltane na
Bethia de la Birche
Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXVI 6/24/2001 June Crown na Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXVII 5/4/2002 Beltane An Italian Dish Katira al-Maghrebiyya (aka Kay the Innocent of Bel Anjou) - Tartara all senese
XXXVII 6/22/2002 June Crown na Eleanor d'Aubrecicourt
XXXVII 8/24/2002 Purgatorio na Anna Loria (aka Anne of Loria)
XXXVII 10/5/2002 October Crown na Gianetta del Bene
XXXVIII 5/4/2003 Beltane A 13th Century Dish
Rowan of Hakeslea (aka Rowan Hakesleah, Rowan of House Hakesleah) - Barmakiyya
Rowan of Hakeslea (aka Rowan Hakesleah, Rowan of House Hakesleah) - Tardpolane
Bronwen Crow of Lightening Cove - Almond Cakes
Bronwen Crow of Lightening Cove - Fruit Tarts
Sabyn of Lightening Cove - Andelusia Meatballs
Tallon Crystalweaver - Shiraz Bi-Bqal
XXXVIII 6/21/2003 June Crown A 14th Century Dish
Rowan of Hakeslea (aka Rowan Hakesleah, Rowan of House Hakesleah) - Tartelettes
Bronwen Crow of Lightening Cove - Heathen Cakes
Ivan Ivanovitch Strelsov - Orange Omelet for Harlots and Ruffians
XXXVIII 8/23/2003 Purgatorio A 15th Century Dish
Sabrina de la Bere - Floreye
Sabrina de la Bere - Pyes of Pares
Sabrina de la Bere - Tayle
XXXVIII 10/4/2003 na na Rowan of Hakeslea (aka Rowan Hakesleah, Rowan of House Hakesleah)
XXXVII 11/3/2003 October Crown na Ella Gajewi (aka Ella Gajewi von Pommern)
XXXVIII 1/3/2004 na na Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov)
XXXVIII 3/13/2004 March Crown From the Water
Ivan Ivanovich Streltsov (aka Ivan Ivanovitch ne Streltsy, Ivan Ivanovitch ot Strelsov) - Salmon Roste in Sauce
Rowan of Hakesleah - Fish Sausage of Bologna
Tallon Crystalweaver - Grilled Fish in Alexandrine Wine Sauce
XXXIX 5/1/2004 Beltane From the Pasture
Gianetta del Bene - Easter Lamb
Branwyn Crythgn - Chickens in Milk & Honey
Branwyn Crythgn - Tart de Bry
Sabrina de la Bere - Pears to be Boiled in Meat
Sabrina de la Bere - White Broth with Almonds
XXXIX 6/12/2004 June Crown From the Field Rowan of Hakesleah - Autre Rafioule (spinach ravioli)
XXXIX 8/28/2004 Purgatorio From the Garden
Ghislaine d'Auxerre - Tarte of Marigolds
Ivan Ivanovitch Strelsov - Rosee
XXXIX 10/16/2004 October Crown From the Sky Miach of the Shire (aka Micah of the Shire)
XXXIX 1/8/2005 12th Night Cookoff Veronica da Lugano (aka Veronica di Luggano) - Meat Aspic in Various Colors
XXXIX 3/26/2005 March Crown Food for a Lenten Day
Urtatim bint 'abdb al-Karim al-hakam al-Fassi (aka Anahita Gaouri bint-'abd al-Karim al-hakim al-Fassi)
Wulfric of Creigull (aka Wulfric of Creagal)
XL na Beltane Food for a Feast Day  
XL na June Crown Food for a Pilgrimage  
XL 8/27/2005 Purgatorio Food for the Peasant Bjorn of Novgorod
XL 10/1/2005 October Crown Food for the King Juana Isabella de Montoya y Ramirez (aka Grün der Spitzenklppler)
XL na Twelfth Night Cook-off  
XL 3/25/2006 March Crown na Anna Serra
XLI 5/6/2006 Beltane na Anna Serra
XLI 5/6/2006 Beltane na Chiara la Trombattiera
XLI 6/24/2006 June Crown na William MacDougall (aka William MacDougal, William Alexander MacDougall)
XLI 8/26/2006 Purgatorio na William MacDougall (aka William MacDougal, William Alexander MacDougall)
XLI 9/30/2006 October Crown na Anna Serra
XLI 1/6/2007 12th Night Cook-off Anna Serra

Last updated 03/22/2007
Home | Competitions | Events | Resources | Writings